tisdag 4 februari 2014

ÅRSMÖTE 2014


Kallelse till årsmöte Tingsryd/Asarums Whippet Race
Lördagen den 15 februari 2014 klockan 12.00.

Hemma hos Ingela Kjällbring,
Gavottvägen 11  352 45 Växjö

 
Mötets öppnande

1.     Justering av röstlängden

2.     Val av ordf. o sekr. för mötet

3.     Val av 2 justerare tillika rösträknare

4.     Fråga om kallelse till årsmötet skett i laga ordning

5.     Dagordningens godkännande

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning

7.     Fastställande av balans och förlusträkning

8.     Revisionsberättelse. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9.     Val av ordförande

10.                               Val av övriga styrelseledamöter

11.                               Val av revisor och revisorssuppleant

12.                               Val av valberedning

14. Val av representant och ersättare till WR HS

15. Fasställande av medlemsavgift 2015
16. Propositioner och motioner

17. Övriga frågor. Tävlingsdagar 2014 Tränare 2014.
      Pris till klubbens bästa hund 2013. Licensdiplom 2013.

18. Mötets avslutande

 
OBSERVERA:
För att ha rösträtt på årsmötet skall medlemsavgiften för 2014
vara betald till sektionen senast 7 dagar före årsmötet.
Familjeavgiften för 2014 är 200 kronor. Ange vilka som ingår i familjen.      
Licensavgiften för 2014 är 75 kronor per hund
Plusgirokonto 1447498-5


Anmäl gärna till Bengt o Ann-Christine 0454-89432 eller
Ingela
070-683 55 69  om du kommer på årsmötet.


 
Vi börjar med en enklare lunch.

Välkomna

Styrelsen TIA