Medlemsinfo

Medlemsavgift för 2014 är 200 kr (gäller för familjen) samt licens för tävlingshund 75 kr. Avgifterna betalas till pg 1447498-5.

Protokoll årsmöte i TiA, 2013-02-16

Plats: hemma hos Bengt och Ann-Christine Held, Guövägen 82, Trensum

Närvarande: Sabine Vos, Jerry Lindau, Ingert Holmquist, Leif Hellgren, Camilla Andersson, Ingela Kjällbring, Pär Svantesson, Anette Hyll, Roger Hyll, Jan Karlsson, Bengt Held, Ann-Christine Held.

 1. Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Till mötets ordförande valdes Bengt Held, sekreterare Camilla Andersson.
 4. Till justerare och rösträknare valdes Ingela Kjällbring och Anette Hyll.
 5. Enhälligt bifall till att kallelse till årsmötet skett i laga ordning.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Verksamhetsberättelsen (se bilaga) godkändes.
Ekonomiska årsredovisningen (se bilaga) granskades och godkändes.
 1. Balans- och förlusträkning fastställdes.
 2. Revisionsberättelsen (se bilaga) lästes upp och godkändes, styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.
 3. Val av ordförande för 2013: Bengt Held.
 4. Val av övriga styrelseledarmöter 2013 blev sittande styrelsen:
Sekreterare: Camilla Andersson och Sabine Vos
Kassör: Ann-Christine Held
Ledarmot: Jahn Bruse, Ann Damberg och Leif Hellgren
12. Val av revisor: Maj-Lis Bruse
 1. Ingen valberedning valdes, vi ska alla hjälpas åt med denna uppgift.
 2. Som representant för WR HS valdes Bengt Held och Ann-Christine Held.
 3. Vi fastställde medlemsavgiften för 2014 till 200 kr.
 4. Propositioner och motioner; fanns inga.
 5. Övriga frågor.
·         Förslag på tävlingsdagar 2013 för TiA fastställdes till 4 maj (könsdelad, ingen semi) samt 3-4 augusti då TiA anordnar SM.
·         Som tränare 2013 valdes Bengt Held.
·         Pris delades ut till klubbens bästa hund 2012:
Nanic´s And Jacky´s Patchy, ”Konny”, ägd av Sabine Vos och Jerry Lindau.
·         Licensdiplom 2012 utdelades till
-          Nanic´s And Jacky´s Hearty, “Tyson”, ägd av Anette och Roger Hyll
-          Grändens Janus, ”Janus”, ägd av Ingert Holmquist och Leif Hellgren
-          Grändens Juno, ”Juno”, ägd av Ingela Kjällbring
 1. Mötet avslutades och deltagarna tackades för visat intresse.________________________________              ________________________________
Ordförande, Bengt Held                                        Sekreterare, Camilla Andersson________________________________              ________________________________
Justerare, Ingela Kjällbring               Justerare, Anette Hyll